Lesní ulice č. 2385/11a, 733 01  Karviná   |   Ukázat na mapě  
Kontakty
ŽIVÉ SLOVO Z NOVÉHO ZÁKONA
 

Mt 11/11-14
Amen, pravím Vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.

 

Mt 17/12-13
Ašak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním co se jim zlíbilo; tak i Syn Člověka bude od nich trpět. Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.

 

Mt 7/13
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

 

Lk 12/2
Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

 

Lk 12/59, Mt 5/26
Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

 

Jan 3/3
Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.

 

Jan 3/6
Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

 

Jan 7/19
Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít?

 

Jan 7/33
Ježíš řekl: Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde budu já, tam vy přijít nemůžete.

 

Jan 8/23
Ježíš řekl: Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.

 

Jan 8/37-40
Vím, že jste potomci Abrahamovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa.
Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, a vy mě chcete zabít.

 

Jan 8/56 
Váš otec Abraham zajásal, že spatřil můj den; spatřil jej a zaradoval se. Židé mu řekli: Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet.

 

Jan 9/1-3
Cestou (Ježíš) uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče?

 

Jan 10/30,38
Já a Otec jsme jedno. Otec je ve mně a já v Otci.

 

Jan 13/33
Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.

 

Jan 14/15
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy.

 

Jan 14/26
Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.

 

Jan 15/26
Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

 

Jan 16/12
Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy...

 

Jan 16/28
Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.

 

Jan 18/36
Ježíš řekl: Moje království není z tohoto světa. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví Pravdě. Každý kdo je z pravdy slyší můj hlas.

 

1. list apoštola Pavla Korintským, kapitola 13

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe pro druhé k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

 

Zachariáš 4/14
To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země.

 

Izajáš 7/14
Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Imanuel.

 

Izajáš 8/10
Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh – Imanuel!

 

Poznámka: V Poselství Grálu je vysvětleno, že Bůh má dva Syny. Ježíše – Lásku a Imanuele – Spravedlnost. Oba Boží Synové patří nerozlučně k Otci jako patří paže k lidskému tělu. Kdo se chce dovědět více podrobností o trojjediném Bohu, má možnost čerpat poznání z Poselství Grálu.

 

^ Vrátit se nahoru ^